شستاکوویچ: کوارتت زهی شماره ۳ در فا ماژور – امرسون

شستاکوویچ: کوارتت زهی شماره ۳ در فا ماژور

اجرا: کوارتت امرسون Emerson