شومان: پیانو کوئینتت در می بمل ماژور – روبنشتاین

شومان: پیانو کوئینتت در می‌بمل ماژور اپوس ۴۴

با نوازندگی آرتور روبنشتاین و کوارتت گوارنری


بیشتر بخوانید دربارهشومان: پیانو کوئینتت در می بمل ماژور – روبنشتاین